ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตร์

ผศ. ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

ดร.จารินี ศานติจรรยาพร

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

ดร. ธนพรรษ พฤกษะวัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์ ฐิติพร ลินิฐฎา

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์ สาวิตรี มูลสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์ ชนิสรา เรืองนุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรคณิตศาสตร์

นางสาว ณัฐภัชศร แก้ววิจิตร