บุคลากร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกาญจน์ ชูตระกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

ดร.จารินี ศานติจรรยาพร

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์ฐิติพร ลินิฐฎา

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์วราภรณ์ วัฒนเขจร

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์สาวิตรี มูลสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

อาจารย์ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร

เลขานุการหลักสูตร