วันที่ 14 พ.ค. 57 เวลา 8.30 - 9.00 น. ดร. อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ ประธานหลักสูตร ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) พร้อมด้วย ดร. ธนพรรษ พฤกษะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรและคุณนราภรณ์ เลขานุการของหลักสูตร ได้เข้า Homeroom นักศึกษา ณ ห้อง 32307 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต