ปรัชญาของหลักสูตร


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างครูตณิตศาตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาตร์สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาตร์ ศาตร์การสอนและบริษัททางสังคมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาตร์และงานในวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการเปลื่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนมีทักษะในการพัฒนาตนให้มีความชำนาญในเชิงชีพอย่างยั่งยืน