โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษา           ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ

     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

(ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง เพิ่มอีก 3 หน่วยกิต เพื่อให้ครบ30หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                          51 หน่วยกิต

        2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา                36 หน่วยกิต

        2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 15 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาเอก              ไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต

        2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                69 หน่วยกิต

        2.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก           6 หน่วยกิต

        2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                   6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต 

 

ตัวอย่างรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน

- วิยุตคณิต

- คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต

- การวิเคาะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพิ้นฐาน

- การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา

- การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์

- แนวโน้มทางคณิตศาสตร์ศึกษา

- การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

- นวัตกรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์

- การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

- ศาสต์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์

- เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2