การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา


1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก(รับตรง)ที่มหาวิทยาลัยกำหนดว่าด้วยการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

2. จากผลการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ และการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

3. จากผลการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้และความสามารถ

4. จากผลการพิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร