คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนศิลป์คำนวณ(คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง

2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู และมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู