อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

- นักวิชาการด้านการศึกษาคณิตศาสตร์

- นักวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์

- นักเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

- อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาคณิตศาสตร์