ลักษณะเด่นของหลักสูตร


เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาตร์/ศึกษาศาตร์ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมด้านมาตรฐานความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์การรับรองปริญญาของคุรุสภา (องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา) บัณฑิตครูคณิตศาตร์ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จึงได้รับใบประกอบวิชาชีพครู