ติดต่อหลักสูตร


หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท์ : 02-423-9450-1

โทรสาร  : 02-423-9419

มือถือ    : 081-869-0227

 

สอบถามกำหนดการรับสมัคร

SDU. Contact Center

โทรศัพท์ : 02-244-5555/02-244-5920-3

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

228/1 - 3 ถนนสิรินธร เขตบางหลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 02-423-9401-6

โทรสาร  : 02-423-9419

website : www.sci-tech.dusit.ac.th