ทุนครู กทม

ทุนเอราวัณ (ครู กทม.)
โครงการทุนเอราวัณ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมไปถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อยกระดับการศึกษาและการผลิตครูให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุตรข้าราชการในกรุงเทพมหานครและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร เข้ารับการพิจารณาให้ได้ทุนและศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการจนจบการศึกษา แล้วจึงจะบรรจุในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไขของทุน
ทั้งนี้ต้องจบการศึกษาด้วยผลเรียนเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเอก ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีพครู ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยบรรจุตามสาขาที่ได้สมัคร และมีผลสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Leave a Reply

Name *
Email *
Website