ทุนครูคืนถิ่น

ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)
ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุกชั้นปี จากสถาบันการผลิตจากทั่วประเทศ เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อสำเร็จการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) และกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติในการสมัคร
– นักศึกษา 2-5 จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีเกรดเฉลี่ยกลุ่มล่ะวิชา คือ วิชาชีพครูและวิชาพื้นฐานวิชาเอก ไม่ต่ำ 3.00 ยกเว้นชั้นปีที่1 จะใช้เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 เช่นกัน
– มีภูมิลำเนาของตนเองหรือของบิดามารดาอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอัตราที่จะบรรจุ และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองของ (สกอ.) คุรุสภา และสำนักงานกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
– สามารถมีใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษา มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมีโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท่องถิ่นกำหนด
– ดำเนินการสมัครและสอบคัดเลือก พร้อมกันใน 3 วิชาคือ จิตวิญญาณในความเป็นครู 40% ศักยภาพในการใช้ภาษา 30% ทักษะความคิด 30% ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า60% จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือกจะใช้ค่าน้ำหนัก จากการสอบข้อเขียน 70% จากการสอบสัมภาษณ์ 30%
– ทั้งนี้ต้องจบการศึกษาด้วยผลเรียนเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเอก ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีพครู ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ก็จะได้รับการบรรจุทันที โดยบรรจุตามสาขาและสังกัดตามที่ได้สมัคร

Leave a Reply

Name *
Email *
Website