ทุนคณะวิทยาศาสตร์

ประเภทที่ 1 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

  • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่4
  • ต้องไม่ได้รับทุนอื่นภายในปีการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นกู้ยืม

ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดี

  • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป

ประเภทที่ 3 ทุนจิตอาสา/ทำคุณประโยชน์/สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4

Leave a Reply

Name *
Email *
Website