ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย 4.0
กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร
ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ารับโอวาสจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ ประธานหลักสูตรฯ ก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาเป็นเวลา 15 วัน โดยมี ดร. สุมณ ไวยบุญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายการใช้คู่มือสำหรับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์

Leave a Reply

Name *
Email *
Website