กิจกรรมวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2560สำหรับนักศึกษา รหัส 60 สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนได้ตั้งแต่
วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2560 ผ่านระบบ http://Academic.dusit.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *