ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน” โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้ามารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-13.30 น. ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Name *
Email *
Website