อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพหลังจากจบการศึกษา

– ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

– นักวิชาการด้านการศึกษาคณิตศาสตร์

– นักวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์

– นักเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

– อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาคณิตศาสตร์