ทุนการศึกษา

ทุนคณะวิทยาศาสตร์

ประเภทที่ 1 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่4 ต้องไม่ได้รับทุนอื่นภายในปีการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นกู้ยืม ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดี เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป ประเภทที่ 3 ทุนจิตอาสา/ทำคุณประโยชน์/สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4 FacebookTwitterGoogle PlusLine

0 comments

ทุนครูคืนถิ่น

ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุกชั้นปี จากสถาบันการผลิตจากทั่วประเทศ เพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อสำเร็จการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) และกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติในการสมัคร – นักศึกษา 2-5 จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีเกรดเฉลี่ยกลุ่มล่ะวิชา คือ วิชาชีพครูและวิชาพื้นฐานวิชาเอก ไม่ต่ำ 3.00 ยกเว้นชั้นปีที่1 จะใช้เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 เช่นกัน – มีภูมิลำเนาของตนเองหรือของบิดามารดาอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอัตราที่จะบรรจุ และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองของ (สกอ.) คุรุสภา และสำนักงานกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา…

0 comments

ทุนครู กทม

ทุนเอราวัณ (ครู กทม.) โครงการทุนเอราวัณ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมไปถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อยกระดับการศึกษาและการผลิตครูให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุตรข้าราชการในกรุงเทพมหานครและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร เข้ารับการพิจารณาให้ได้ทุนและศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการจนจบการศึกษา แล้วจึงจะบรรจุในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไขของทุน ทั้งนี้ต้องจบการศึกษาด้วยผลเรียนเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเอก ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีพครู ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยบรรจุตามสาขาที่ได้สมัคร และมีผลสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด FacebookTwitterGoogle PlusLine

0 comments