ติดต่อเรา

หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์-โทรสาร 02-423-9434-35 / TEL.-FAX. (662)-423-9434-35