คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา

– สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต
– คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00  – GAT ค่าน้ำหนัก 10%
– PAT-75 ค่าน้ำหนัก 30 %
– สอบสัมภาษณ์