กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย 4.0 กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ารับโอวาสจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

0 comments

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์ ปี 60

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1830347553646147.1073741879.728715530476027&type=1&l=6532accae1 FacebookTwitterGoogle PlusLine

0 comments

งานพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณ ผอ.สืบพงษ์ คนหลัก ศิษย์เก่าดีเด่นของหลักสูตรฯ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานและให้ข้อคิดดีๆในการเรียนกับน้องๆ ในงานพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560 FacebookTwitterGoogle PlusLine

0 comments

กิจกรรมการสานสัมพันธ์อะตอม Atom-Freshy Day

https://www.facebook.com/TeachingMathSDU/posts/1811514738862762 FacebookTwitterGoogle PlusLine

0 comments

โครงการ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนักศึกษาครู”

https://www.facebook.com/TeachingMathSDU/posts/1665464713467766 FacebookTwitterGoogle PlusLine

0 comments

กีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

https://www.facebook.com/196744780749694/photos/a.278457359245102. 1073741833.196744780749694/279119629178875/?type=3 FacebookTwitterGoogle PlusLine

0 comments