studentadmin December 14, 2017 0 comments

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย 4.0 กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ารับโอวาสจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ ประธานหลักสูตรฯ ก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาเป็นเวลา 15 วัน โดยมี ดร. สุมณ ไวยบุญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
กิจกรรม
studentadmin October 5, 2017 0 comments

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์ ปี 60

  กิจกรรม ณ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ศูนวินยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เก็บตกภาพ บรรยากาศ สนุกสนานพี่ๆน้องๆคณิตศาสตร์ "ยิ… โพสต์โดย Teaching Mathematics SDU บน 5 ตุลาคม 2017
กิจกรรม
studentadmin September 13, 2017 0 comments

งานพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณ ผอ.สืบพงษ์ คนหลัก ศิษย์เก่าดีเด่นของหลักสูตรฯ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานและให้ข้อคิดดีๆในการเรียนกับน้องๆ ในงานพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560
กิจกรรม
studentadmin September 10, 2017 0 comments

กิจกรรมการสานสัมพันธ์อะตอม Atom-Freshy Day

เก็บตกภาพกิจกรรมการสานสัมพันธ์อะตอม Atom-Freshy Dayวัน อาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อง ๆ น่ารักกันทุกคนเลยมีน้อยเเต่ร้อยเปอร์เซนต์ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอะตอม" โพสต์โดย Teaching Mathematics SDU บน 15 กันยายน 2017
กิจกรรม
studentadmin May 7, 2017 0 comments

โครงการ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนักศึกษาครู”

ภาพบรรยากาศนักศึกษา ศษ.บ.คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนัก… โพสต์โดย Teaching Mathematics SDU บน 6 พฤษภาคม 2017
กิจกรรม